Leeward

Douane & accijnzen
Douane & accijnzen
Douane & accijnzen
Douane & accijnzen
Douane & accijnzen
Douane & accijnzen

Het douane- en accijnsrecht is het instrument bij uitstek om de economische strategie van een bepaalde natie te sturen. De in- en uitvoer van goederen kan immers ondersteund of net afgeremd worden via diverse douane- en accijnsrechtelijke maatregelen zoals onder meer schorsingen, preferentiële rechten, specifieke rechten, kwantitatieve beperkingen en niet-tarifaire belemmeringen.

Om de harmonisatie en economische expansie te bewerkstelligen werd tussen de Europese lidstaten een douane-unie opgericht, wat betekent dat Uniegoederen binnen de Europese Unie vrij kunnen worden verhandeld zonder dat er in- en uitvoerrechten of heffingen geheven worden, en waarbij een gemeenschappelijke douaneregelingen en -tarieven worden voorzien voor transacties tussen een lidstaat en niet-lidstaten (zogenaamde “derde landen”).

Naast de regeling om het eigenlijke douane- of accijnsrecht te bepalen moeten er een resem administratieve formaliteiten worden gevolgd om de douaneautoriteiten toe te laten douane- en accijnsrechten te innen. In de eerste plaats moet een goed op een administratief correcte manier worden binnengebracht. In de regel gebeurt dit in de eerste plaats via een summiere aangifte waarbij de binnenkomst van een goed wordt aangekondigd aan de douaneautoriteiten. Op die manier kan de bevoegde douaneautoriteit een risico-inschatting maken van het binnenkomende goed. Na binnenkomst zullen de goederen aan de douaneautoriteiten worden aangeboden zodat deze aan een controle kunnen worden onderworpen. Tevens zal een douaneaangifte moeten worden ingediend (PLDA-systeem). Na vrijgave van de goederen mogen ze worden aangewend voor de douaneregeling waaronder de goederen werden geplaatst.

In het douane-verhaal spelen de importeur, de exporteur, de douane-agent of expediteur en vervoerder een belangrijke rol. De praktijk leert dat de invoer en uitvoer van goederen te pas en te onpas tot douane-technische discussies leiden waarbij grote belangen op het spel staan. Douaneschulden en boetes lopen immers snel hoog op. Bij geschillen met de douaneadministraties wordt er dan ook snel naar elkaar met de vinger gewezen.

Leeward staat invoerders, uitvoerders, douane-agenten en - expediteurs, alsook vervoerders bij in geschillen rond douane en accijnzen met douaneautoriteiten en voert in dit verband procedures voor de rechtbanken uit.