Privacy & Cookie policy

PRIVACY POLICY LEEWARD

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van BV Leeward (ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder) (hierna ook “Leeward” “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeward, met inbegrip van de verwerking ervan op of via onze website beschikbaar op https://www.leeward.be/ (hierna: de “Website”).

Leeward is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u op een behoorlijke en transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeward.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website zou worden verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@leeward.be.

1.3. Leeward behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1. Leeward is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Leeward is de zgn. verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. Leeward treft alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De advocaten, aangestelden en medewerkers van Leeward alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. Hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: Leeward

Maatschappelijke zetel: Diksmuidse Heerweg 126

8200 Brugge

Ondernemingsnummer: 0871.355.057

Telefoonnummer: 050/39.35.55

E-mail: info@leeward.be

Hyperlink Website: https://www.leeward.be/

4. Welke gegevens verwerken wij van u en op welke wijze?

4.1. In het kader van het sluiten en/of de uitvoering van (diensten)overeenkomsten met u, verwerken wij (alle of een gedeelte van) volgende (persoons)gegevens:

- van natuurlijke personen: naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ondernemingsnummer, Rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van KBO inschrijving, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;

- van rechtspersonen: rechtsvorm, vennootschapsnaam, handelsnaam, maatschappelijke zetel, uitbatingszetel, KBO-nummer, BTW-nummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk rekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactperso(o)n(en) en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen.

4.2. Wij verwerken tevens gerechtelijke en/of strafrechtelijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering. Indien vereist wordt hiervoor uw toestemming gevraagd.

4.3. Via de Website verwerken wij enkel volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf opgeeft in het contactformulier op de Website.

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website).

Via de Website verwerken wij onder meer ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van Leeward verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in onze cookie policy.

4.4. Leeward kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

Leeward kan uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de (diensten)overeenkomst met u, wanneer u contact opneemt met Leeward, telefonisch, schriftelijk of via de Website dan wel via cookies op de Website.

Leeward kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als verwerker in opdracht van Leeward).

4.5. De verwerking van bovenvermelde (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

5. Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1. Leeward verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

- Cliëntenbeheer – uitvoering van onze diensten:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en beantwoorden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons, onze diensten, onze advocaten, onze erelonen of andere met onze dienstverlening gerelateerde informatie.

Tevens beheren wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze cliëntenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van opdrachten/dossiers, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens m.o.o. het sluiten en uitvoeren van (diensten)overeenkomsten met u. De dienstverlening van Leeward kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure en optreden als (bijzonder) lasthebber.

De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst.

Tevens kunnen wij in het kader van de overeenkomst met u of op basis van onze gerechtvaardigde belangen gegevens van andere betrokkenen verwerken.

Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en/of kunnen wij onze diensten niet uitvoeren.

- Leveranciersbeheer:

Wij verwerken ook persoonsgegevens van onze dienstverleners in het kader van de overeenkomst met hen of op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

- Sollicitantenbeheer (werving en selectie):

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij Leeward. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een (arbeids)overeenkomst met u, uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.

- Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de dienstverlening en expertise van Leeward te optimaliseren.

- Direct marketing:

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via een nieuwsbrief of andere middelen (bv. social media) toesturen van informatie over ons advocatenkantoor, onze dienstverlening, of (juridische) informatie of wetswijzigingen die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien u cliënt bent van ons, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien u geen cliënt bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is desgevallend vrij en zal op elk moment kunnen worden ingetrokken.

- Het verzorgen van een optimale werking van onze Website:

Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.3 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy.

- De doorgifte aan onze advocaten, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van Leeward voor de uitvoering van voorgaande punten.

- Het naleven van toepasselijke wetgeving.

Bepaalde gegevens moeten wij verwerken in het kader van het naleven van bepaalde wetgeving van toepassing op ons, onze advocaten en/of onze beroepsactiviteiten. Zo zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten te verifiëren in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dit verband verzamelen en verwerken wij uw (persoons)gegevens zoals vermeld hierboven onder artikel 4.

5.2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

6. Wie kan uw persoonsgegevens nog ontvangen en/of verwerken (naast Leeward)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht of op instructie van Leeward):

- partners, leveranciers, (onder)aannemers, externe dienstverleners waarop Leeward beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van onze activiteiten (bv. onze IT leverancier(s) in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de Website, IT infrastructuur, netwerkbeheer, ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, marketing diensten of analytische diensten verlenen aan Leeward);

- de boekhouder(s) / accountants van Leeward;

- de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Leeward;

- de individuele advocaten (met inbegrip van vennoten, medewerkers en stagiairs (en hun eventuele vennootschappen)) van Leeward;

- externe advocaten of vervangers die in onderaanneming diensten verlenen aan (de advocaten van) Leeward, waarmee Leeward samenwerkt of waarnaar Leeward u doorverwijst;

- gerechtsdeurwaarders;

- (beëdigd) vertalers;

- notarissen;

- accountants, revisoren of (gerechts)deskundigen;

- stafhouders;

- Cel voor Financiële Informatieverwerking van de FOD Financiën;

- Instellingen verbonden aan het beroep van advocaat, zoals maar niet beperkt tot de Orde van Vlaamse Balies, lokale Ordes van Advocaten, Conferentie van de Jonge Balie, Bureau voor Juridische Bijstand in het kader van pro deo dossiers;

- bepaalde online diensten zoals Digitaal Platform voor de Advocaat, e-Deposit (voor online neerlegging van conclusies en stukken), DPA-Deposit, Regsol etc.;

- artsen en/of non-profitorganisaties (bijvoorbeeld in het kader van medische aansprakelijkheidsdossiers).

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen gegevens verwerken in opdracht van Leeward, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3. Leeward kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op Leeward rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Leeward is op grond van artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk voor bewaring van stukken vijf jaar na het beëindigen van haar taak. In die zin moet Leeward uw persoonsgegevens minstens vijf jaar na de beëindiging van haar taak bijhouden.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

- inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Leeward u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

- verbetering van uw persoonsgegevens;

- verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

o de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door Leeward werden verwerkt;

o u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;

o u bezwaar maakt tegen de verwerking;

o de persoonsgegevens onrechtmatig door Leeward zouden zijn verwerkt;

o dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

o de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

Dit recht kunt u niet uitoefenen indien de verwerking nodig is:

o voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

o voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Leeward zoals haar verplichting om dossiers en gegevens van u vijf jaar te bewaren in het kader van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten (artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek);

o voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.

- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:

o de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

o de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;

o Leeward deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

o in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Leeward zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via info@leeward.be en/of via uitschrijving op de Website. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door Leeward berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Zo kan u ons bv. verzoeken uw dossier en gegevens rechtstreeks te bezorgen aan uw advocaat die Leeward opvolgt.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

In geval van een klacht kunt u ook Leeward contacteren op info@leeward.be.

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Leeward op info@leeward.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wanneer Leeward redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal Leeward een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@leeward.be


COOKIE POLICY LEEWARD

1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

1.1. Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website https://www.leeward.be (hierna: de “Website”) van BV Leeward (hierna ook: “Leeward”, “wij” of “ons”).

1.2. Leeward is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres).

Cookies zijn tevens persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

1.3. Deze cookie policy informeert u over het gebruik en het doel van de cookies op onze Website. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy & Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan de Website en op die manier uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3. De cookies op de Website

3.1. Leeward maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

i. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

ii. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

iii. Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Leeward.

iv. Niet-functionele cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande, specifieke en uitdrukkelijke toestemming vereist.

Het gaat o.m. om volgende cookies:

a. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics). Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weet Leeward o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

b. Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.

c. Socialemediacookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

3.2. De Website maakt gebruik van (i) eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze Website en (ii) cookies van derden wiens diensten op de Website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze Website.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

3.3. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de Website:

Naam cookie

- Google Analytics cookie

- XSRF_TOKEN

- laravel_session

- policy_accepted

Functie / doel

- Om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken.

- Om in te stellen dat formulieren veilig verzonden worden tussen de front-end en het back-end systeem. Deze cookie is altijd aanwezig.

- Om bij te houden welke sessie (in de browser) bij welke persoon hoort (diegene die surft op de website). Deze cookie is altijd aanwezig en is uniek voor elke gebruiker.

- Om bij te houden indien de policy werd aanvaard en bijgevolg de cookie bar opnieuw moet getoond worden bij het opnieuw bezoeken van de website.

4. Toestemming

4.1. Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de Website op uw eindapparatuur is uw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

4.2. Voor functionele cookies is uw toestemming dus niet vereist. Uw toestemming is wel vereist voor niet-functionele cookies.

Uw toestemming moet desgevallend:

- bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer uw toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst.

- geïnformeerd zijn, reden waarom wij u informeren over de verschillende cookies via deze cookies policy;

- uitdrukkelijk en actief zijn. Uw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookies banner op de Website;

- specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

4.3. Indien u via de Website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan u via volgende link.

5. Cookies in- en uitschakelen - beheren

5.1. Bij alle gangbare browsers kunt u de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw webbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw webbrowser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - Google Chrome - FireFox - Safari.

5.2. Indien u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust:

BV Leeward

Diksmuidse Heerweg 126, 8200 Brugge

Website: https://www.leeward.be

E-mail: info@leeward.be

Telefoonnummer: 050/39.35.55

Voor de uitoefening van uw rechten kan u eveneens informatie vinden in onze privacy policy.