Leeward

Luchtvervoer
Luchtvervoer
Luchtvervoer
Luchtvervoer
Luchtvervoer
Luchtvervoer

Niet alleen omwille van de snelheid, maar ook vanwege de grote betrouwbaarheid en voorspelbaarheid blijft het luchtvervoer een aantrekkelijke transportmodus voor ladingbelanghebbenden.

Leeward staat luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en alle actoren in de luchtvaartsector bij in geschillen rond cargoclaims, contractuele disputen, exploitatiegeschillen en reguleringsvraagstukken. Cargo claims
Airwaybills
Regulering
Leeward
Expertise

Cargo claims

Hoewel het aandeel van het luchtvervoer in de totale logistieke keten beperkt blijft, is de waarde van de goederen vervoerd via luchttransport aanzienlijk. De luchtvaartindustrie is namelijk onmisbaar om tijdgevoelige, waardevolle (“high-value”), maar ook bederfelijke en ADR goederen naar elke locatie ter wereld te verplaatsen.

De aard van de goederen leidt ertoe dat de claims in het geval van beschadiging of verlies van de goederen bijzonder hoog kunnen oplopen.

De recovery van deze claims is vaak een complex verhaal. Het internationale privaatrechtelijk luchtrecht is immers in grote mate een versnipperd recht. Het is van belang te achterhalen welk verdrag van toepassing is om te bepalen wie de contractspartijen van de luchtvaartovereenkomst zijn en of de aansprakelijkheid van deze luchtvervoerder al dan niet in het gedrang kan komen.

Leeward staat goederenbelanghebbenden, luchtvervoerders, en expediteurs bij om hun rechten in verband met het luchtvervoer te vrijwaren. 

Expertise

Airwaybills

De respectievelijke rechten en plichten van de verschillende partijen in het luchtvervoer worden veelal opgenomen in de luchtvrachtbrieven (airwaybills). De airwaybill geeft namelijk het bewijs van het sluiten van de vervoersovereenkomst, de ontvangst van de goederen en de voorwaarden van het vervoer.

Geschillen in deze context hebben vaak betrekking op het toepasselijk verdragsrechtelijk regime (het Warschau-systeem of het Verdrag van Montreal) en de door de expediteurs en luchtvaartmaatschappijen afgegeven luchtvrachtbrieven. In hoeverre de vervoerder zijn aansprakelijkheid kan beperken of deze aansprakelijkheidsbeperking kan doorbroken worden zal in grote mate afhankelijk zijn van welk verdrag er van toepassing is.

Leeward staat expediteurs, ladingbelanghebbenden en luchtvervoerders bij in hun discussies op basis van airwaybills en de daaruit volgende juridische gevolgen. 

Expertise

Regulering

Het aantal regelingen dat potentieel toepasselijk kan zijn op een luchtvervoer is niet te overzien. Het steeds complexer worden van de regulering over de wereld heeft een directe impact hierop.

Leeward adviseert luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over de impact van internationale luchtvaart conventies en de evoluerende Europese regelgeving op hun bedrijfsactiviteiten in deze sector.