Leeward

Wegvervoer
Wegvervoer
Wegvervoer
Wegvervoer
Wegvervoer
Wegvervoer

Wij zijn een full-service kantoor voor de transportsector. Onze brede waaier van expertise gaat van het uittekenen van het contractueel kader voor transportactiviteiten, over het adviseren omtrent de implementatie van wetgevend kader rond uitzonderlijk vervoer tot het bijstaan bij inbreuken op rij-en rusttijden en de regelementering rond kilometerheffing:CMR
Kilometerheffing
Ladingzekering & overlading
ADR
Ladingschade
Rij- en rusttijden
Vergunningen en cabotage
Transport-strafrecht
Koerierdiensten
Leeward
Expertise

CMR

Het goederenvervoer over de weg wordt door de bepalingen van het CMR-Verdrag beheerst. Meer dan zestig jaar later vormt de toepassing van dit internationaal verdrag nog steeds een bron van discussies, gaande van de precieze taakverdeling tussen de afzender en de wegvervoerder tot de concrete toepassing van de aansprakelijkheidskwesties. Een gedegen kennis van de actuele rechtspraak is in vele van deze gevallen onontbeerlijk voor het oplossen van een CMR-gerelateerd geschillen.

Leeward staat goederenbelanghebbenden, vervoerders en verzekeraars bij in alle CMR-gerelateerde issues, van de redactie van een op maat gemaakte vervoersovereenkomst tot procesvertegenwoordiging voor Belgische en buitenlandse rechtbanken bij schadegevallen.

Expertise

Kilometerheffing

De geldboetes in het geval van inbreuken op de regelgeving over kilometerheffing lopen hoog op. In het geval van niet-betaling van de kilometerheffing en de administratieve geldboetes, kunnen voertuigen zelfs worden aangehaald.

Leeward heeft ervaring met het aanvechten van deze heffing en geldboetes voor de bevoegde belastingadministraties en rechtbanken in België en het buitenland.  

Via ons noodnummer bieden wij transportondernemingen en hun chauffeurs onmiddellijke bijstand in het geval van wegcontroles.

Expertise

Ladingzekering & overlading

In 25% van de ongevallen met vrachtwagens is de oorzaak te wijten aan een slecht vastgezette lading en overlading. Europa verplicht lidstaten om naast periodieke technische controles, ook langs de weg technische controles op ladingzekering en overlading uit te voeren.

Leeward staat vervoersondernemingen bij in geschillen rond ladingzekering en overlading met overheidsinstanties en voert, indien nodig, procedures voor rechtbanken in België en het buitenland. Ons noodnummer staat open voor onmiddellijk advies in het geval van wegcontroles. 

Expertise

ADR

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn grote risico’s verbonden. Om die reden werkte Europa een omvangrijk wetgevend kader met bijhorende controle- en sanctiemechanismen uit.

Deze wildgroei aan supranationale en nationale voorschriften maakt het vandaag voor gespecialiseerde vervoersondernemingen een heuse uitdaging om een klare kijk op de complexe materie te houden.

Leeward adviseert transportondernemingen rond deze voorschriften en de implementatie ervan in de praktijk. 

Expertise

Ladingschade

Het verlies of beschadiging van goederen tijdens het wegtransport gebeurt met de regelmaat van de klok. Een ongeval, slechte stuwing of belading, foutieve instructies of diefstal vormen slechts een aantal oorzaken. Gelet op de geldende korte verjaringstermijnen, is snel en adequaat handelen bij schadegevallen een must.

Leeward assisteert vervoersondernemingen, ladingbelanghebbenden en verzekeraars bij de afhandeling van deze schadegevallen en vertegenwoordigt deze partijen voor rechtbanken in België en in het buitenland. 

Expertise

Rij- en rusttijden

Steeds vaker worden er doelgerichte acties door overheidsinstanties georganiseerd met oog op de vervolging en bestraffing van chauffeurs en hun werkgever-vervoersonderneming. Bovendien wijzigt de regelgeving rond rij- en rusttijden en de invulling ervan door rechtspraak om de haverklap.

Leeward staat vervoersondernemingen en haar chauffeurs bij in discussies rond rij- en rusttijden met de vervolgende instanties en voert hierover procedures voor de rechtbanken in België en het buitenland. Wij staan via ons noodnummer 24/7 paraat om transportondernemingen en hun chauffeurs bij te staan in het geval van wegcontroles. 

Expertise

Vergunningen en cabotage

De toegang tot de markt van het vervoer van goederen over de weg, de uitoefening van het beroep van wegvervoerder en cabotage zijn onderworpen aan een resem juridische voorwaarden.

De niet-naleving van de vergunningsverplichting, de afwezigheid van bestuurdersattesten en -kaarten kunnen verstrekkende (financiële) gevolgen hebben voor de vervoersonderneming en hun chauffeurs.

Leeward adviseert vervoersondernemingen bij de operationele implementatie van deze regelgeving en staat chauffeurs en vervoersonderneming bij in procedures voor de rechtbanken in België en het buitenland. 

Expertise

Transport-strafrecht

Onderzoek naar sociale fraude binnen de transportsector is momenteel een prioriteit bij het federaal parket en de arbeidsauditoraten.

Leeward heeft ruime ervaring bij het verdedigen van nationale en internationale vervoersondernemingen tijdens een inval door politie en andere overheidsdiensten, de inbeslagname van vrachtwagens en het voeren van deze procedures voor de strafrechtbanken.

Via ons noodnummer 24/7 staat ons team steeds paraat om transportondernemingen bijstand te verlenen bij de inbeslagname van voertuigen of een inval (“dawn raid”) door overheidsdiensten op hun bedrijventerrein.

Expertise

Koerierdiensten

Koerierdiensten zoals TNT, DHL, GLS, Fedex en UPS zijn alomtegenwoordig in de hedendaagse logistieke wereld. Waar dergelijke pakketbedrijven initieel vooral actief waren in de 'last mile' verzendingen, zijn dit nu globale ondernemingen geworden. Leeward heeft bijzondere ervaring met de werking van koerierdiensten en helpt mee het juridische landschap van deze hybride ondernemingen vormgeven.