17/08/20

Nieuwe EU-reglementering inzake rij- en rusttijden treedt in werking op 20 augustus 2020.

Door Armin Wintein
Op 31 juli 2020 werden diverse Verordeningen en een Richtlijn van het zogeheten "Mobility Package" officieel gepubliceerd. De regelingen inzake rij- en rusttijden ondergaan aanzienlijke wijzigingen. Leeward somt de voornaamste voor u op.


Leeward

De volgende wijzigingen zijn van toepassing vanaf 20 augustus 2020:

In een periode van twee opeenvolgende weken moet een chauffeur ofwel ten minste twee normale wekelijkse rusttijden (48 aaneengesloten uren) nemen, ofwel één normale wekelijkse rusttijd in combinatie met een verkorte wekelijkse rusttijd (ten minste 24 aaneengesloten uren).

In afwijking hiervan mag een chauffeur die internationale goederenvervoer verricht twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen buiten de lidstaat van vestiging van de werkgever, mits de bestuurder in een periode van vier opeenvolgende weken ten minste vier wekelijkse rusttijden neemt, waarvan ten minste twee normale wekelijkse rusttijden.

Elke verkorting van de wekelijkse rusttijden wordt gecompenseerd door een equivalente rusttijd die moet worden genomen vóór het einde van de derde week die volgt op de week waarin de verkorte wekelijkse rusttijd werd genomen.

Wanneer twee verkorte wekelijkse rusttijden achtereenvolgens zijn genomen, wordt de volgende wekelijkse rusttijd voorafgegaan door een rusttijd ter compensatie van deze twee verkorte wekelijkse rusttijden.

De normale wekelijkse rusttijd en een eventuele compenserende rusttijd van meer dan 45 uur mogen niet in het voertuig worden genomen. De kosten van de huisvesting buiten het voertuig zijn voor rekening van de werkgever. Deze accommodatie moet geschikt, geslachtsvriendelijk en hygiënisch zijn.

Bovendien moet de chauffeur de gelegenheid krijgen om binnen elke periode van vier opeenvolgende weken zijn wekelijkse rusttijd, of een wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd, te nemen in het operationele centrum van de werkgever waar de bestuurder gewoonlijk is gestationeerd of in zijn eigen woonplaats.

Wanneer twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden zijn genomen, moet deze mogelijkheid in de volgende (d.w.z. derde) week worden geboden.

Wanneer een chauffeur een voertuig begeleidt dat per (veer)boot of trein wordt vervoerd, en een normale dagelijkse rusttijd of een verkorte wekelijkse rusttijd neemt, mag die periode tweemaal worden onderbroken door andere activiteiten die in totaal niet meer dan één uur duren. Tijdens deze normale dagelijkse of verkorte wekelijkse rusttijd heeft de bestuurder de beschikking over een slaapcabine, een bed of een slaapbank.

Hetzelfde geldt voor een chauffeur die een voertuig begeleidt dat per (veer)boot of trein wordt vervoerd, en die een normale wekelijkse rusttijd neemt, voor zover de reis  8 uur of meer duurt, en de bestuurder toegang heeft tot een slaapcabine.

Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, mag de chauffeur in uitzonderlijke omstandigheden de dagelijkse en wekelijkse rijtijd met maximaal één uur overschrijden om het operationele centrum van de werkgever of de woonplaats van de chauffeur te bereiken om een wekelijkse rusttijd te nemen.

Onder dezelfde voorwaarden mag de chauffeur de dagelijkse en wekelijkse rijtijd met ten hoogste twee uur overschrijden, mits hij onmiddellijk voor de overschrijding een ononderbroken rusttijd van 30 minuten heeft genomen, om het operationele centrum van de werkgever of zijn woonplaats te bereiken om een normale wekelijkse rusttijd te nemen.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

10/08/20

Arrest HvJ van 16 juli 2020: welk sociaal zekerheidsrecht is van toepassing op vrachtwagenchauffeurs die internationaal tewerkgesteld zijn?

Leeward vat het Arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 samen waarin zij oordeelt welk sociaal zekerheidsrecht van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs die internationaal tewerkgesteld zijn.
02/04/20

Europese richtlijnen voor de bevordering van het luchtvrachtvervoer

Leeward zet de richtlijnen van de Europese Commissie uiteen ter bevordering van het luchtvrachtvervoer tijdens de COVID-19-crisis.
31/01/22

Mobility Package: de nieuwe regels vanaf februari 2022

Wegvervoerders moeten vanaf februari 2022 rekening houden met enkele nieuwe regels uit het Mobility Package.