13/08/19

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Door Pol
Op 1 augustus 2019 werd de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.De Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek werd op 1  augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Na haar oprichting op 27 april 2007, met als opdracht “het formuleren van concrete voorstellen betreffende de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht met oog op het vaststellen van een gecoördineerd maritiem beleid”, heeft de Commissie Maritiem Recht na een 12-jaar durend onderzoeks- en redactiewerk het Belgisch Scheepvaartwetboek opgeleverd.

Het nieuwe scheepvaartrecht maakt komaf met de verouderde Zeewet van 1879, voorziet een geactualiseerde wetgeving om beter aan te sluiten bij de huidige economische en maatschappelijke realiteit van scheepvaart- en havenbedrijven, en ondersteunt de dienstverleners in de binnenvaart, de havens, industrie en handel. 

Zo erkent het Scheepvaartwetboek de rol van zelfregulering, die in de ongeschreven en gecodificeerde havengebruiken en algemene contractvoorwaarden van beroepsorganisaties en dienstverleners ligt.

Het Belgisch Scheepvaartwetboek bundelt alle scheepvaartgerelateerde regelgeving, zowel in privaat-rechtelijke als in publiekrechtelijke zin, in één coherent geheel. Naast het zeerecht wordt ook een vernieuwd binnenvaartrecht geïntegreerd in het Belgisch Scheepvaartwetboek.

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek treedt in werking op 1 september 2020.

Wij zorgen ervoor dat u tegen die datum volledig op de hoogte bent van alle aankomende vernieuwingen!

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

25/07/19

Nieuwe Incoterms 2020

Al sinds 1936 beschrijven de Incoterms de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. Om niet achterhaald te worden door veranderingen in de markt, herziet de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC”) haar Incoterms elke 10 jaar. Op 1...
12/12/19

Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

Advocatenkantoor Leeward zet de implicaties van de inwerkingtreding van het nieuwe Scheepvaartwetboek op 01 september 2020 voor zaken met betrekking tot pleziervaartuigen uiteen.
26/11/19

Herziening van de ADR-regeling

Recent verscheen de 21ste herziening van de VN-aanbevelingen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen. De aanbevelingen regelen elk aspect van het transport en bevatten niet alleen een opsomming van gevaarlijke stoffen, maar schrijven bijvoorbeeld ook verpakkingsvereisten,...