02/04/20

Europese richtlijnen voor de bevordering van het luchtvrachtvervoer

Door Pol Deketelaere
Leeward zet de richtlijnen van de Europese Commissie uiteen ter bevordering van het luchtvrachtvervoer tijdens de COVID-19-crisis.


Leeward

De Europese Commissie beseft dat de uitbraak van COVID-19 een verwoestende invloed heeft op de internationale en Europese luchtvaart. Het luchtverkeer is met meer dan dan 80% gedaald en bijna alle passagiersvluchten worden geannuleerd. Afgezien van de aanzienlijk gedaalde vraag naar vervoer, is de situatie ook gedeeltelijk te wijten aan de inperkingsmaatregelen (reisbeperkingen en vliegverboden) die door staten worden opgelegd.

Voortdurende en ononderbroken luchtvrachtdiensten zijn nochtans van essentieel strategisch belang voor de EU. Ze spelen een essentiële rol bij de snelle levering van essentiële goederen, geneesmiddelen, medische apparatuur en benodigdheden, organen of andere stoffen van menselijke oorsprong. De luchtvracht houdt verder ook globale supply chains draaiende voor veel van de meest tijdgevoelige en hoogwaardige materialen en ze vormt een cruciale aanvulling op het vervoer van vracht over land en zee.

Ongeveer de helft van alle luchtvracht wordt vervoerd in het ruim van passagiersvliegtuigen. Echter, wegens de COVID-19 uitbraak vliegen deze vliegtuigen nog nauwelijks. Hoewel alle vrachtvluchten nog steeds op een gelijkaardig niveau worden uitgevoerd als dezelfde periode vorig jaar, zijn deze vrachtvluchten alleen niet in staat om het verlies aan vrachtcapaciteit op passagiersvliegtuigen te compenseren. Verladers melden reeds een gebrek aan capaciteit en een sterke stijging van de luchtvrachttarieven.

De Europese Commissie heeft daarom op 26 maart 2020 een mededeling uitgevaardigd met richtlijnen ten aanzien van haar lidstaten. In het kader van de inspanningen van de Europese Unie om essentiële vervoersstromen in beweging te houden, worden lidstaten hoofdzakelijk verzocht de luchtvrachtactiviteiten gedurende de COVID-19-uitbraak te vereenvoudigen.

De richtlijnen zijn bedoeld om de lidstaten bij te staan in het in stand houden en vergemakkelijken van luchtvrachtactiviteiten, met inbegrip van het vervoer van essentiële goederen zoals levensmiddelen en medische benodigdheden, met name die waarvan de levering tijdgevoelig is.

De Europese Commissie verzoekt de lidstaten daarom de volgende operationele en organisatorische maatregelen te nemen, met dien verstande dat deze uitzonderlijke maatregelen tijdelijk zijn voor de duur van de COVID-19-crisis, tot de uitzonderlijke beperkingen van het luchtverkeer en de reisbeperkingen zijn opgetild:

1. Voor vervoer van buiten de EU moeten onverwijld alle nodige toelatingen en vergunningen worden verleend, met inbegrip van tijdelijke verkeersrechten voor extra vrachtvluchten, zelfs wanneer deze met passagiersvliegtuigen worden uitgevoerd;

2. De tijdelijke opheffing, of flexibele toepassing, van het verbod op nachtvluchten of slotbeperkingen op luchthavens voor essentiële luchtvrachtactiviteiten;

3. Het vergemakkelijken van het gebruik van passagiersvliegtuigen voor uitsluitend vrachtactiviteiten, ook voor het overvliegen van luchtvrachtpersoneel, medisch personeel en iedereen die betrokken is bij goederenvervoer,

4. Het kwalificeren van luchtvrachtpersoneel en afhandelings- en onderhoudspersoneel als kritisch personeel in geval van lockdown of uitgaansverbod;

5. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat voldoende vrachtcapaciteit wordt voorzien wanneer regionale luchthavens om economische redenen gesloten zijn, of overwegen om luchthavens alleen open te houden voor luchtvracht, en in ieder geval erop toezien dat open luchthavens voldoende luchtvrachtafhandelingscapaciteit behouden om een tijdige behandeling en levering te garanderen;

6. De vrijstelling van reisbeperkingen voor vervoerspersoneel, met inbegrip van vliegtuigbemanningen, dat zich bezighoudt met het goederenvervoer, en voor zover deze geen symptomen vertonen;

7. De vrijstelling van inperkingsmaatregelen voor vliegtuigbemanning, vrachtpersoneel en luchthavenpersoneel dat op het vliegveld werkt, voor zover zij geen symptomen vertonen en er adequate gezondheidsprotocollen voorzien zijn;

8. Het mogelijk maken om snelle ad-hocvrijstellingen toe te staan om onverwachte situaties aan te pakken, zoals plotselinge en onvoorziene noodoperaties;

9. Het personeel op het vliegveld in staat stellen om hun werk zowel veilig als efficiënt te doen, door het personeel te begeleiden met preventieve gezondheidsrichtlijnen in een luchtvrachtomgeving en hen te ondersteunen bij leveringen van hygiëneproducten;

10. Vracht- en expressmaatschappijen aan te sporen om, bij wijze van uitzondering, capaciteit vrij te houden voor de levering van essentiële goederen, met name medische en noodvoorzieningen, en redelijke vrachttarieven te hanteren voor dergelijke leveringen.

Daarnaast richt de Europese Commissie zich tot de niet-EU landen. De Europese Commissie verzoekt derde landen om af te zien van onnodige beperkingen op luchtvrachtactiviteiten, in het gemeenschappelijk belang van de continuïteit van de supply chains voor essentiële goederen, waaronder gespecialiseerde en kritische producten zoals medische benodigdheden. De Europese Commissie herinnert eraan dat de door derde landen opgelegde beperkingen op luchtvrachtactiviteiten in overeenstemming moeten zijn met de internationale regels. De Commissie zal alle praktische maatregelen nemen zodat derde landen hun internationale verplichtingen nakomen ten aanzien van luchtvaartmaatschappijen uit de EU.

Tenslotte roept de Europese Commissie alle lidstaten op om de uiteengezette maatregelen dringend toe te passen.

De integrale mededeling kan u raadplegen via deze link  of deze link .

De Europese Commissie heeft op 30 maart 2020 tevens een mededeling uitgevaardigd met richtlijnenen omtrent de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers gedurende de COVID19-uitbraak.

De voortzetting van het vrije verkeer van alle werknemers in cruciale beroepen is essentieel, zowel voor grensarbeiders als voor gedetacheerde werknemers. De lidstaten moeten deze werknemers in staat stellen het grondgebied van de ene lidstaat te betreden en vrije toegang tot hun werkplek te verlenen.

De Europese Commise lijst alle cruciale beroepen op, waaronder ook de werknemers in de vervoersector vallen, en in het bijzonder ook luchtvaartpiloten. Aan de lidstaten wordt gevraagd om specifieke, lastenvrije en snelle procedures vast te stellen voor grensoverschrijdingen, zodat voor die werknemers een vlotte doorgang wordt gewaarborgd.

Bij vragen of opmerkingen omtrent dit artikel staat Leeward steeds te uwer beschikking.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

20/03/20

#FLATTENTHECURVE

Onze service blijft gegarandeerd tijdens de corona-crisis. Lees meer over de aanpassingen die Leeward maakt.
10/08/20

Arrest HvJ van 16 juli 2020: welk sociaal zekerheidsrecht is van toepassing op vrachtwagenchauffeurs die internationaal tewerkgesteld zijn?

Leeward vat het Arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 samen waarin zij oordeelt welk sociaal zekerheidsrecht van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs die internationaal tewerkgesteld zijn.
23/03/20

Overmacht

Kwalificeert de Corona-crisis als een overmachtsituatie?