12/12/19

Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

Door Marie Deramoudt
Advocatenkantoor Leeward zet de implicaties van de inwerkingtreding van het nieuwe Scheepvaartwetboek op 01 september 2020 voor zaken met betrekking tot pleziervaartuigen uiteen.


Leeward
Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

De Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge heeft haar materiële bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering in verband met een ongeval met lichamelijke schade aan boord van een pleziervaartuig afgewezen.

Eisende partij maakte het geschil aanhangig voor de Ondernemingsrechtbank op grond van artikel 574, 7° van het Gerechtelijk Wetboek dat de Rechtbank bevoegd verklaart om kennis te nemen van vorderingen inzake zee- en binnenvaart. Verwijzend naar de ‘Zeewet’, zijnde boek II van het Wetboek van Koophandel, moet volgens verweerster echter een onderscheid gemaakt worden naargelang het vaartuig al dan niet wordt ingezet voor winstgevende scheepvaartverrichtingen. De rechter is verweerster hierin gevolgd en verklaarde zichzelf bijgevolg materieel onbevoegd en verwees de zaak door naar de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Vanaf 1 september 2020 verandert de situatie. De Memorie van toelichting van het nieuwe Scheepvaartwetboek dat op 1 september 2020 in werking treedt, maakt duidelijk dat, anders dan wat vandaag het geval is, het al dan niet voorhanden zijn van een winstoogmerk niet langer van belang zal zijn. Ongeacht of pleziervaartuigen recreatief of commercieel worden gebruikt, zullen het schepen in de zin van het wetboek zijn. De inwerkingtreding van het Scheepvaartwetboek zal gepaard gaan met een wijziging van artikel 574, 7° van het Gerechtelijk Wetboek in die mate dat de woorden “inzake zee- en binnenvaart” vervangen zullen worden door “in scheepvaartzaken”. Zaken met betrekking tot pleziervaartuigen zullen vanaf dan met andere woorden dus ook voor de Ondernemingsrechtbank aanhangig gemaakt moeten worden. 

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

08/01/20

Leeward law firm assists ECS2XL in the framework of the partnership with Farm Trans

11/03/20

Seminarie nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Jeroen Villé en Armin Wintein hebben op 10 maart 2020 tijdens een lunchsessie van Apzi-VOKA de principes van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek toegelicht. 1 september 2020, datum waarop de wetgeving in werking treedt, is niet meer veraf, en dus was het hoognodig om de diverse actoren in de...
23/07/19

Mobiliteitspakket I

Op 3 december 2018 zijn de Europese lidstaten, vertegenwoordigd door hun ministers van transport, samengekomen te Brussel om te stemmen over verschillende akkoorden aangaande de transportsector. In het bijzonder is de Raad tot een akkoord gekomen met betrekking tot het “Mobiliteitspakket I”,...