08/02/22

Flitscontroles in de transportsector (februari '22)

Door Pol Deketelaere
De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) heeft op haar website aangekondigd dat er in februari ’22 flitscontroles zullen worden uitgevoerd in de transportsector. 


Leeward

De flitscontroles zullen niet alleen bij de klassieke wegvervoerders gebeuren maar ook bij de koerierbedrijven. De flitscontroles kunnen zowel op een vestiging van de onderneming als tijdens een wegcontrole.

De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt niet weg dat de sociale inspectie tijdens deze flitscontroles ook kan verbaliseren indien zij inbreuken zou vaststellen (bijv. op de wetgeving inzake rij- en rusttijden, de tachograaf, of sociale dumping).

De SIOD heeft op haar website een checklist gepubliceerd om meer duidelijkheid te geven voor wegvervoerders. De checklist geeft u onder meer een overzicht van de bevoegdheden van de sociale inspectie, de documenten die zij kan/zou opvragen, en een exhaustieve lijst van inbreuken die zij tijdens een controle kan vaststellen.

Ter voorbereiding vindt u hieronder al een beknopt overzicht van deze checklist:

De bevoegdheden van de sociale inspectie

Vrije toegang. De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat daar personen werken. Hij heeft ook vrije toegang tot de cabine van de vrachtwagen en kan er een zoeking doen en tachograafgegevens downloaden of documenten in beslag nemen.

Identiteitscontrole. De sociaal inspecteur mag de identiteiten nazien van iedereen die zich bevindt op de werkplaats. Hij kan een identiteitsbewijs of verblijfsdocument vragen. De functie en het loon van de werknemers kunnen gevraagd worden.

Verhoor. De sociaal inspecteur kan van iedereen, die hij nodig acht, een verhoor afnemen.

Verbaliseren. De sociaal inspecteur kan een proces-verbaal wegens belemmering van toezicht opstellen tegen de werkgever en de eventuele aangestelden of lasthebbers die hem niet onmiddellijk toegang verschaffen tot de arbeidsplaatsen.

Welke documenten kan de sociale inspectie opvragen?

1. Bewijs van inschrijving bij KBO en RSZ

2. Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

3. DIMONA (Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling)

4. Arbeidsreglement met alle werkroosters alsook bewijs van registratie.

5. Prestatie- en loongegevens gegevens van de werknemers

6. Individuele rekening, loonfiches, prestatielijsten, betaalbewijzen…

7. Arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda (bijvoegsels)

8. Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (indien meer uren, minder uren of wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster)

9. Overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor (indien er gewerkt wordt met uitzendkrachten).

10. Digitale tachograafgegevens (bestuurderskaarten en voertuigunits) op stick of cd en eventueel analoge schijven, dagelijkse prestatiebladen; lijst van de vergunde voertuigen/nummerplaten; rittenbladen (indien beschikbaar)

11. Vrachtbrieven, facturen, vergunningen en overeenkomsten van onderaanneming

12. Bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen volgende documenten gevraagd worden: de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen; beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EU-onderdanen); limosameldingen; A1.

Meer informatie over de checklist van de SIOD kan u hier terugvinden.

Daarnaast zal de SIOD tijdens de flitscontroles ook aandacht besteden aan de naleving van de COVID-19 maatregelen.


Wenst u meer informatie over uw rechten tijdens een controle of wenst u bijstand tijdens een (flits-)controle, aarzel niet om ons te contacteren.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

26/11/19

Herziening van de ADR-regeling

Recent verscheen de 21ste herziening van de VN-aanbevelingen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen. De aanbevelingen regelen elk aspect van het transport en bevatten niet alleen een opsomming van gevaarlijke stoffen, maar schrijven bijvoorbeeld ook verpakkingsvereisten,...
13/10/20

Mobility Package: moeten chauffeurs om de vier weken effectief naar huis?

Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de nieuwe regelgeving inzake rij- en rusttijden. Zo vragen veel werkgevers zich af of hun chauffeurs om de vier weken daadwerkelijk naar huis moeten gaan. Leeward legt het voor u uit.
23/07/19

Mobiliteitspakket I

Op 3 december 2018 zijn de Europese lidstaten, vertegenwoordigd door hun ministers van transport, samengekomen te Brussel om te stemmen over verschillende akkoorden aangaande de transportsector. In het bijzonder is de Raad tot een akkoord gekomen met betrekking tot het “Mobiliteitspakket I”,...