11/09/19

IMO milieumaatregelen vanaf 2020

IMO kondigt nieuwe milieumaatregelen aan, met ingang van 1 januari 2020, om een antwoord te bieden op de toenemende vervuiling van oceanen en zeeën.


Leeward

Om een antwoord te bieden op toenemende vervuiling van oceanen en zeeën door internationaal scheepstransport, kondigt de Internationale Maritieme Organisatie (“IMO”) in verhoogd tempo de inwerkingtreding aan van een aantal nieuwe verdragsbepalingen o.a. door amendering van Annex VI van het MARPOL-verdrag die de voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging beschrijft. Vanaf 1 januari 2020 gaat fase 2 van de IMO energie-efficiëntie maatregel van start, die erin bestaat om de hoeveelheid brandstof die elk type schip verbrandt aan banden te leggen. Ook op 1 januari 2020 zal het zwavelgehalte van brandstofolie die aan boord wordt gebruikt niet hoger dan 0,5% m/m mogen zijn in plaats van 3,5% m/m. De IMO schat dat deze meer strikte regelgeving van toepassing zal zijn op ongeveer 70.000 schepen.

Verwacht wordt dat het Hong Kong-verdrag van 2009, dat de recyclage van schepen aan banden legt opdat het geen risico’s zou inhouden voor de gezondheid en het milieu, in 2020 voldoende partijen zal tellen voor de inwerkingtreding. Ook vanaf 2020 zal het IMO Marine Environment Protection Committee (“MEPC”) korte termijnmaatregelen uitwerken om het aantal broeikasgassen van schepen tegen 2050 ten minste met 50% terug te dringen. Lidstaten van het Ballastwaterverdrag, dat dit jaar in werking trad, zullen vanaf 2020 verdere inspanningen moeten leveren om milieubeschermingsmaatregelen in de scheepsindustrie te implementeren.

Klimaatinspanningen van de IMO, maar ook van andere regulatoren zoals de EU, vereisen steeds grotere investeringen van de scheepsindustrie. Of dergelijke zware investeringen gekoppeld zullen zijn aan een competitief voordeel, zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

17/08/20

Mobility Package: moeten chauffeurs om de vier weken effectief naar huis?

Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de nieuwe regelgeving inzake rij- en rusttijden. Zo vragen veel werkgevers zich af of hun chauffeurs om de vier weken daadwerkelijk naar huis moeten gaan. Leeward legt het voor u uit.
13/08/19

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Op 1 augustus 2019 werd de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.

12/12/19

Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

Advocatenkantoor Leeward zet de implicaties van de inwerkingtreding van het nieuwe Scheepvaartwetboek op 01 september 2020 voor zaken met betrekking tot pleziervaartuigen uiteen.